رفتن به بالا

نشریه فرهنگی هنری درنگ

تعداد اخبار امروز : 5 خبر


 • دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
 • الإثنين ۶ رمضان ۱۴۳۹
 • 2018 Monday 21 May
 • جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۶
 • کد خبر : 602
 • مشاهده : 2 بازدید
 • یادداشت
 • چاپ خبر : O�O�U�O�O? O?O�O?U� U? U�O?O?U?U� O?O� O?U?O�U�O�a�?O�U�O?O?O�U�/O?U�U�O�U� O�U?U?O?a�?U�U?O�O?

  U�U�U?O?U� A�A�A� O?O� O�U?U� U�U?O?O?U� U�U?O?O�U�O? U�U?O?O? U? O?U�O� O?O� O?U� O?U?O?U� O�O?O? U�U� O?U� U?O�O?O�U� O?U?U?U� U?O?U?O?O�O�O?U�O�O?U?O? O?O� U�U�O? U�O?O�U�U? U�U?U� U?O�U? U?U?U�U�[i] U? U?O� U?O�U� U?U?O� O�U?U�O�O�O?[ii]O? O?U� O�O?O�O�U� U�O?O�U�U? O�O�O?O?U?U�U? O?O?U� U? O?O�O?U� U? U�O?O?U?U�O? O?O� O�U�O?U?O?U� O�O�U�O? O?O?U�O�U�U? O?O?O? U?O�U?O?U� O?U?O?. O�O? O�U?U� O�U�O? U?O? O�O?A� O?O�O?O�U?O�U�U? U�O?U�O? O?O?U? O?O� […]

 

U�U�U?O?U�

A�A�A� O?O� O�U?U� U�U?O?O?U� U�U?O?O�U�O? U�U?O?O? U? O?U�O� O?O� O?U� O?U?O?U� O�O?O? U�U� O?U� U?O�O?O�U� O?U?U?U� U?O?U?O?O�O�O?U�O�O?U?O? O?O� U�U�O? U�O?O�U�U? U�U?U� U?O�U? U?U?U�U�[i] U? U?O� U?O�U� U?U?O� O�U?U�O�O�O?[ii]O? O?U� O�O?O�O�U� U�O?O�U�U? O�O�O?O?U?U�U? O?O?U� U? O?O�O?U� U? U�O?O?U?U�O? O?O� O�U�O?U?O?U� O�O�U�O? O?O?U�O�U�U? O?O?O? U?O�U?O?U� O?U?O?. O�O? O�U?U� O�U�O? U?O? O�O?A� O?O�O?O�U?O�U�U? U�O?U�O? O?O?U? O?O� U�O�U?U?O?U� U�U?O�U� O�U? U? U?O�O?O?O�O?O? O�O�U?O�U?O�O? O�U?U� O?U� U?O?U?O?U�O? O?U?O?U� O�O?O?.

 

U�U�U?O?U?O�U?U�a�?U�O�: O�O�U�O? O?O?U�O�U�U?O? O?U?O�U�O� O�U�O?O?U�O�U�O? U?O?U?O?O�O� O?U�O�O?U?O? O?O?U�O? O?O�U?U�U?.

 

A�A�A�A�O?O�O?U�O?

A�A�A� O�O�U�O? O?O?O�U�U?

O�O�U�O? O?O?U�O�U�U?O? O?O�O�O?O� U�U?U�U�a�?O?O� O�O?U?O�O�U�O? U�O�U�O? O?O?U�O�U�U?O? O?U� O�O�O?U�O�U� O?U?O�O? U?U�U? O?U? O?O�U�U? U?O? O�O? U�O�U�O?[iii] O?U� O?U�U?O� O?U�O?U� O�O?O?. O?U�O�U?O?O�U� O�O? O?O?O�O? O?U?O�U� O?O�O�U?U� U�O�U�U�O? O?O�O�O?O� O?U� U�O?O? U�O?O�O�U? O?O�U?O�U�U? U? U�U�O�U�U? O�U?U? O?U?O�O?. U?O? O�O? U?O�O?O? U�O?O?U? U? O?U� U?O�O?O�U� O�U?O�O�O? O?O?U�O�O�U? U? O?U�O�U�U� O?U?O?O?O� U? O?O� O�O?O?U?O�O?U� O�O? U�O�O�O� O?O�U?O� U? O�O?O�O?U?O? O?O?O�U? O?U� U�O�O?O?U�a�?O�U? O?O� O�U?U� U?O�O?U? O�O?U?O?O? U? O�O�U?U�U? O?U?U?O�U?U?U� O?U� O?O?O? O?U?O�O?. O�U? O�O� O?U� O?O?O�O�O?U? U�U?a�?O?U?O�U� U�O�U�U?O? O?O�U?U? O?O�U� U? O?O�O?U? O?U?O�U� O�U?O? O?O�U�O?O?. O?U� U?O�O?O�U� O�O?U?O?U�O� U�O?U�O�O� O�U?O?U?[iv] O?U� O�U�O?U?O?U� O?O�U?O�U�U? O�U?O?U� O?O?O?O�O?O? U? U�O?O�U�U? U�U?U� O�U�U?O? U? O�U�O�O� U�O?O�U� U?O?O?. O?O�O�U?O� O?U�O�U?O? O�U�U�O�O� O�O� O?U�O�O�O� O?O� U�O?U� O?U?O�U�O�O? O?U� U�O�U�O�O? U�U?a�?O?U?O�U� U�O?O�U�O?U� U�O�O?. O�O? O?U?U? O?U?U?O� O�U? U�O�U?O? O�O?U?O�U�O�O?U� O�O�U�O�U�U? U? O�O?U?O?U�U? U?O�O�U�O?U? U�U� O?U?O?O� O?U� O�U?U� O�O�U?U� U�U?O?O? U�U?a�?O?U?O�U� O�U? O�O� U?O�O�O� O�U�O?U?O?U� O�O�O�O?O�U�U? O?O�U?O�U� O?O�U�O?O?.

O�O�U�O? O?O?U�O�U�U? U�O�U?O?O�U� O?O?U?O�O� O?O�O?O?O? U�U� O�O? U�U?O�U� U�U?U?O?U�O?U?O�U�O? O?O?O�O� U? U�O�O?U� O?O�O?U?O? U? U�U� O�O? U�U?O�U� U?O�O?O?O�U�O�U� U? O?O?O�U?O�U�U? O?U?O�O?O?O� U�U�U?U? O?U� O�U? O�O�O�O?O? U�U?a�?U?O�O?U?O?U�O?. O?U� U�U�U?U� O�O�U?U� O?O� O�U�O?U?O?U� O?O�U?O�U�U? O?O�O�U?O� O?O?U?O�O�U? U?O�O�O?O?. O�O? O�O�U?U� O?O�O�O�O? U�U?O? O?O?U?O�O� O?O� O?U?U?O�O�U� O?O�O�U?O� U?O�O�O?O?U�a�? O�O?O?. U�O�O�U�a�?U�O�U? O?U?O�O?U? U�U?a�?O?U?O�U� O?U?O�O?. U�O�U�O�O? O?O�O�O� O?O? O?O�O?O?O�U� O�O�U�U? U�U�O�U� O�U�O�U?O� O�U?O? O�O� O�O? O�O?O�U�O� O�U�O�U?O� O�U? O�U�O?O?O�O? U�O�O?U� O�O?O?.

O?U� U?O�U�O? O�O�U�O? O?O?U�O�U�U? O�O? O�U�U�U� O�U?U?U?O�U�U? O�O?O? U�U� O�O?U?O?O�U�U� U�U?O?O?U� O�O� O?O?U?O�O� O�U?O? U�U?a�?O?O�U�O?O? U? U�O�O?O? U�O? O�O?O? U�U� U�O?O�O�O� O?O�U?O�U�U? O�O� O?U� O?O?O�U� O�O?U?O?O�U�U� U? O?O?O� U? O?O�O?O?O�U�O? U�U�U� U�U?a�?U�U�O?. O�O? O�U?U� O�U?U? O?O?O�U� O?O�U?O�U� U?O? O�O? O�U?O? O�O? U?U� O?O?O�U�U? O�O?U� U? U�U�O�U�U?O? O?U� O?O?O�U�U? U�O�U?U? U? O�O?U?O?O�U�U� U�O?O�U?U� U�U?a�?U?O�O?O?. U�U�a�?O?O�O? O?O�O?O�U? O�U? U�U?O? O?O�U�a�?U�O� U�U?a�?O?U?O�U� U?U?O?O� O�O? U�U?O�U�U? O?O�O?O�O�U�U� O�O�U�U� O?O� O?U?O�U�O�O? U? O?O?O?U?O�O�O? U�O�U?U?[v] U?O�U?O?U�O? O?O� O?O�U?O?U� O�O?O?O�O� U? O�O?U?O�O?U? O?O� U�O�O?U�a�?U�O�U? U�U?O?O?U�a�?U�O�U? O�U?O?.[vi]

 

 

 

A�A�A� O?U?O�U�O�A�

A�A�A� O?U?O�U�O� U?U? O�U�O?O?U� U?O� O?U?O�U�O� O�U�O?O?U�O�U� U�O?O�U?U?a�ZO?O�U?U� U? U�O?O?O?O�O?O�U?U� O�O�O� O�O�U�O? O?O?U�O�U�U? O�O?O?. U?U?O�U� O?U�O�O? O?U� O?U?O�U�U�U? O�O?O? U�U� O�U?U?U?U� U? U�U?U?O?U�O?U?O�U�O? O?O� O?U?O�U�a�?U�O�U? U�O�O?U�U?O? O?U� O?U� U�O�O?U�a�?O�U�O?. U�O�O?O?U?U� O�O�O�U? U�U� O?O� O?O?O�U�a�?U�O�U? O�O�U?U?O�O�U?O? O?U� O?U�U� U�O?O?U�U�O? U�U�a�?O?O�O? O?O?U� U? O�O�U�O�O? O?U� U�U?O?O?U� O?O?U� O�O?O?O? O�O?O�U�U�a�?O�U? O�O?O? O�O? O�U?U�O�O�U?U� U�U� U�O�U� O?U� O?O� U?O�O�O?U? O?U� U�U?U�U�O�U�U?[vii] O?O�O�U�U� O?O?U� O�O?O?. O�U�O?O?U� U�U?O�U?O? O?O?U� O�O� O?O� U�U?O�U� O�O?O?U?O�O? U�U�U?U� O�U�U?O�U� U? U�U�U�O? O?U� O?U�U?O�U� O�U�U?U?O?U�a�?O�U? O?O�O�U? O�U�U� O?O�O�O�O? U�U?a�?O?U?O�U� U?O�U?O?O� U?U�U? O?O�U� U�O� O�O? O�O?O�U�U�a�?O�U? O�O?O? U�U� O?O�O?O�O�U� O�U?O? O?O?U� U�U?O?O?U� O?O?U� O?O�O?O?. O?O� U�U?O�U� O�U?U?U?U� U�U?O? U�O�O?O? O�O�O�U? U�U� U�O?O?U�U� O�O? O?O?U� U?U?O?U� O�O?O?O? U�O?O�O?U? O�O?O? O?O� U�O�U� O?O�U? O�U�O?U�U? O�U�U�O?U�U?U? O?U�U? O�U�U�O�U� O�U�U�O?O�U?U? U�U� O�O?U?O�U�O�O?U� O?U�U? O?U� U�O�U�O? O?U?U�U�U?[viii]O? O?U� O�O� O?O�U�U?U? U�O�O?U� O�O?O?. O�U�O?O?U� O?O?O�U� O�O?O�U�U� U?U?U� O?O�O?U? O�O?O?O? U?U�U? U?U� O�U?U?U? O�U?O�O�U�U? O?U� O�O� U�U?O?O?U� O�O?O?.

A�A�A� O?U?O�U�O� O�U�O?O?U�O�U� O?U� U?O�U�O? U�O�O?O?U?U� O�O�O�U? O�O?O? U�U� O?O� O?O?O�U� U?O�O�O?U?O? O?U� O?U�U� U�O?O?U�U� U? O�O�U�O?U?O? O�O? O?O?U� O?O� O?U� O?O�U� O�U?O?U� O�O?O?. O�U?O� O�O? O�U?U�U?U?U�U� O�O?O�U?U� O�O� O?O� O?O?O�U� U?O�O�O?U? O?U�O?O�U� U�U�U?U�O? O?U� U�U?O?O?U�a�?U�O�O�U? O?O�U�U?a�?O�U?O�U?U� U�U� O?O� U�O�O?U�a�?U�O�U? U�O?O�O?a�?U�O�U? U�O�O?U�U? O?O� O�U?U� O?O�O? U�U?O?O?U� O?O?U� O�O?O?. U�O�U�O� U�O�U�O? O?O?O�U�U? O?O� U�U?U�U?O�U? O?O?O�O?O? O�U?O? O?O� O?O�O?U? U�U?O�U� O�O? U�O�O?O? U? O?O?U� U�U?a�?U?U?U?O?O� U?O� U�O�U?U?O�U? O?O� U�O?U? O�U�U�O�O�U?O?O� O�U�O� O?U?O�U�O� O?O� O�U?U� U?O�U�O� O?U� O�O�U?O�O? O?O� U�U�U� O?O�O�O� U�U�O?U� O�O?O?. O?U?O�U�O� O?O� O�O�U� U?U� U�O?O�O? O�U?U?U?O�U�U�-O�O?O?U? O�O?O?O? U? O�O�U�O? O?O?U�O�U�U? O?O� O?U� O?U?U?U� O?O�O?U�a�?O�U? O�O� U?U?O? U?O�U?O?U� O�O?O?O? U? U�O�U�U?O�U� O?O?U?O�O�U? U?O? O�O? O�U? O�O? O?U� O?O�O�U?O� U?O�U?O�U?O?U�a�?O�U�O?. O?O�O�U? U�O�O�U�O? U�U?a�?O?U?O�U� U�U�O�O� O�O�O� O�O� U�O�U� O?O�O? U�U� O�O? O�O?U�U?O? O?U?O�U�O� O?O�O�U?O� O?U?O�O?U? U?O�U?O�U?O?U�a�?O�U�O?. U�U?O�U?O� O�U�U?O?O�U�O?U?U� U�O�U?U?O�U?[ix]O? U�U�O?O�O? U?O�O�O�U�O?U?U� O?O�O�U�U?O? U�U?O�U?O� O?O?O?O�U�O�O�U�O�U� O�O�U�U?O? U? O�O?U? U?U�O?O?O�U� O?O?O?U?O? U�U� O�U?O� O?U�O? U�U�U?U� O�U?U� O�O?U�U?O?U? O?O�U� U?U?O?U�O? O?O� O?U� O?U� U�O?U� U�U?a�?O�U?O�O?. O?O�O? O?O� U�U?O�U� O�U?U?U?O�U�O? U�O�U�a�?U�O�U? O?O?O�U?U? O�O� U�U?a�?O?U?O�U� U?O�U?O? U�U� O�U�O?U?O?U� O�O�U�O? O?O?U�O�U�U?O? O?O� O�U?U� U�O?O�O?O? O?O� O?U�U�O� O?O�O�U?O� U?O�O�O?O?U� O�O?O?. U�O�U�U�O? O?U?U�a�?O�U�U�O�O�O? U�U�O?O�U�U?O? U�O�U� O�U�O?U?U� U�O?O�U?O? U? U�U?U�O�U�O� O�U�O�U� O�U�O?U?U�.

O�O�U�O? O?O?U�O�U�U? O?O� U�U�O?U�U� U�O?O�O? U�U?a�?U?U?U?O? U�U� O�U?U� O�O?O�U�U� O�O� O?U� O�U?O�U�O? O?U?O?O?U?O? O�O�O�U� O�U�O?U?U� U�O�U�O? U�U?O?O?U� O�O?O?[x]O? U?U�U?U�U� O�O�O�U�U�U? U�O?O�U?O? U�U?a�?U?U?U?O?: A�U�O?O�O? O?U?O�U�O� O�U�O?O?O�U� O�O� O?O� O?U�O?U� U�O�O?O? U?U?(O?U?U� O�U�U�O�O�O?) U�U?O?O?U�A�[xi] U�U� O?O�U� O?U? O�O?O�U? U�U?O?O?.

A�A�A� O?U?O�U�O� O?O�U�U� U?U� O?U?O?O�U�U� U? U�U?O?O�O? U? U?U�O�[xii] U?O�U� U�U?O?O�U� O�O?O?.A� O?O� U�U?O�U� U?O�U?U� O�O? O�O?U?O�O? U? O�O?O�O?U?a�?U�O�U? U?O�O�O?U? U? O?O�O?U?O? O?O�O�U? O?U?O�U� U�U?O�U�U?U�O? O?U�O�U� U?O�U?O?U� O�O?O?. O�U? O?O� O�U?U� U�O?O�O? O?U?O? O�O? O?U?U?O�O�U� O�O? O�U�O?U?O?U� O?U? O?O�O�U? U�O�U�U?O? U�U�O�U?O� O�U�U�O�O� U? O?O�U?O?U?O? O?O?O�O�U�U?O? O?U�O�U� O?O�O?U� O�O?O?. U?U� O�O�U? O�U�U�U�a�?O�U? O�O? O?O�U?O?U?O? U�U�U� U�U?a�?U�U�O?: A�O?U� U�U�O?U?U� U?O�U� U?U�O?O�O?O?U� U�U� U�U� O�U? O�O� U�U?a�?O�U?O�U�U�. O�U?O? O�U?U� O�U? U�O�O� O�U?O�O?O?U� O?U?O?.A�[xiii] O�U?U� O�U�U�U� O?U?O�U�U?O� U?U�U? O�O? O?O?U�O�U? U�O�U?O�U? U�O?O�O? O�O?O?O� O?O?U?U� O?O�O� U�U� O�U�O?O�U� U?U?O? O�O? O?U�U�U� O?O�O?U� O?U?O?U� O�O� O?O�O�O?U� U�U�O?O? U�O?O?U?U� O?U?O?U� O�O� O?O�O�O?U� U�O�O?U� O�O?O?O� O�U�U�U� O?O�O?U� O�U? O?U?O?U� O�O?O?. U�U�U�U�U?U�O? O�O�U?U? O?U?U?O� O�U�U�U�a�?O�U? O�O? U�O�O?U� U�U�U� U�U?a�?U�U�O?: A�U�O�U�UZ O�U�U�U�U? O?O?O�U�U?: U?U?O�U?O?U�U�U?U� U? U?U?O�U?O?U�U?U�U�U?.A�[xiv] U�U� O?U�U?U�O� U�O?U?U�U� U�U�U?U� O?O? O�O?O?. U?U?O�U?O?U�U�U?U�O? U?U?O? O�O? U?U?O�U?O?U�U?U�U�U? O�U?O�O? U?O�U?O�U?O?U� O�O?O?.

O�O? O?O�O�O� O?U?U?O� O?O?U�O�U�U?O? U�U?a�?O?U?O�U� O�O?O�O�U� U�O�O? O?U� O�O?O�U�O� O�U�O�U?O�O? U�U�O?U?O?O�O? O?U� O?U?U� O�U�U�O�O�O?O? U�O�O�U�O? U�U� U�U?O�O?O? O�U?O?O?O? O?O�O�O�U�O�U�U?U�O�O? U�U�U�U�U?U� O?O�O�O�U�U�O�O?U�O�O? U�U� O?U� U?O�U�O? O?U?O?U?O�U? O�O?O? O�U?U� O?U?O�U� U?U?O?U? O?U� O?O?O�U� O?O�O?U?. U?U?O�U?O� O�U? A�O�O�U?O�O?O�U�O?U�U?U� U�O�U�O? O?O?U�O�U�U? O�O� U�U?O? U�U�U?O?U� U�O�O?U� O?U?O? U�U� O�U�U�U?U� O?O� O?O?O?O�O? U�U?O?O?.

 

A�A�A� U?O?U?O?O�O�O?U�O�O?U?

O?U�U�U� O�O?U�U?U�O? U�U?O?O�U�[xv] O?O� O?U�U?O�U� U?O?U?O?O�O� O?U�O�O?U? O?O�U?O�U?O?O? O?U� O?U�U� U�U�U�U?O? U?O�O?O� O?U� O�U?U� O?U?O�U� O?U?O? U�U� O�U�O?O�U� U�U?U?U�U� U�U?a�?O?U?O�U�O? O?U� O?U�O�O�O?U? O�U�U?U�U? U? O�O�U?O�O? O�O? U?O?U?O?U�a�?O�U? O?O� O�U�O�U� O�O�O�O� O?O?O? U?O�O?O?OY O�U?O?U? U�U� O�U? U?U?O?U�U�O�O? U�O�O? O�U?U� O?U?O? U�U� O?O�U?O? O�U�U� O�O� O�O? O�U�O?U?O�O?U�a�?U�O�U? U?U?O?U?U�O? U�U� U�U?O�O? U�O�O�U?O?U? U�O�O?O�O?O? U�U?a�?O?U?O?O? O?U�U? U�O�O?O? O?U�U?O�U� O?O� U�U?O�U�U? O?U?U?O�U?U?U�O? O?U� O?U�O�O�O? U? O�O?O�O�U� U?O?U?O?U�a�?U�O� U�U?O?U?O?. O�U�O� O?U�U�U� O?O� O�U?O?U� U�U�O? O�O?O?U?O? U? O?O� O?U?U?U� U�U�O?U�O?O�U� U�U�O?O? U?U�U� O�O� O?O�O?O? O?U?O�U?O?a�?U�O�O�U? O?O� O?U?U?U� U�U?O?O�U� O?O� U?U�O?U?U� O?O�O?O?. O?U?U?U� O?U�U�O� O�O� O?U� O?O�O?U?U? O�U?U�U?U?U�U� U�U?a�?O?U?O�U� O?O?O�U?U? U�O�O? U�U� O�O�O� U?U� U?O?U?O?O�O� O�O?O?O? O?O�O�U? O?O�U� U? O?U�O�O�O? O�U�U?U�U? O?U� U�O?O�U?O?O?U? O?U� O?O�U�O?O?U�a�?U�O�U? O?U?O� O�O�U?O�U?O? U�O�U�U�O? O?O�O�U?O�O? O�O?O?U�O�O? U�O�O?O� O�U?O� O�U?U� O�O?O?U�O�O? O�O� O?U�O? U�U�U?a�?O?U?O�U� O?U� O?U�O�O�O? O?O�O?O?U? O�O? U�O?U� U? U?O?U?O?O�O�U�O�U? O?U� O�O?U?O?. O?O�U?O?O?U? O�U�U� O�O� O�O? U�O� U?U?O?a�?O?U�U?U�U� O?O� O�U?U� O?O�O? O?U�U? U�O�O?O? U? O?U�U?O�U� O?U� O?U�O�O�O? U? U�O?U? U�O?O�U�U? O?U� U�U?O?U?O?. U?O? U�U�O?U�O?O�U� U?O?U?O?O�O� O?U�O�O? U?O?U?O?O�O� O�O� U�O?U�O? U? O?U�U�U� O?O� O?U� U�U?a�?U?O�O�O?O? U�O�O�O� U�U?a�?O?U�U�O?. O?U�O�O�O? O�O�U?O� O�O� U�U?O? O?U� U�U?a�?O?O�U�U�O? U�U� O?U?a�?U?O�O?O�U� U?U?O?a�?O?U�U?U�U�a�?O�U? O�U�U�U?O? O�U?U? O?U�O?. O�U?U� O?U�O�O�O? U�O�O?O� O?U� O?U�U�U� U�O?U�U�O?O� U�O�U�U? O?U?O?U� O�O?O?O? O?O?U?O�O� U�O?O?U?U� O�O?O?.

 

U�O?U�

A�A�A� U?O?U?O?U� O?O?U�

 1. U�U�O? U�U�O?U� U�O?O? U�U� O?O� U�U�O?U�U� U�O?O�O? O?U� O?U�U�O� O�O?O�O�U� U�U?a�?O?U?O?:

۱-۱٫ O?O� U�U?O�U� O?O?U�O�U�U?O? O?O?U� U�O?O?U�U�U� O?U� U�U?U� O?U?U?U? O�O�U�U� U?O� U�O�U�U?U� U�U?O?O?O� U?O?U�U? O?U?U? U�O?O�O�U? U�O?O�O�O?. U�U�U�U� U�U?O?O? O?O?U?O�U� O�U?U� O?U? O�O� O�O? U?U�O?U?U?O� O?U�U?U?O? O?O�O?.[xvi]

۲-۱. O?O?U� O�U�O�U? O?U�U?O?U? O�O?O?O? O?O�U� O?U� O?U�U�O� O?U� O�O�U?U� O?O�O�O?U� O�O�O�U� U�U?a�?O?U?O?. U�U�U?a�?O?U?O�U� U�O?O�U�U? O?U� O�O� O?U� U?O�O?O�U� U?O�U?U?O�U� U�U�O?U�U� U�O�O?.

۳-۱. O�O? O�U?U� O�U�O? U�U� O?O?U� O?O� U�U�O�U� U�U?O�U?O?O? U?O? U�O�O�O�U� O?U�U�O� O�O�U� O?U� U�U�U� U�O?U?O?U�O? O�O?O�O�O�O?U? O�O?O? U�U� O?U?O?O� U�U?U?O?U�O?U� O?O�O�O?U� O?O?U� O�O?O?.[xvii]

۴-۱. U�U�U�U�U?U� O?O�U�U?O? U�U?a�?U�U�O? U�U� O?O�O�U? O?O�U� U�U�U?U� O�O?O�O�O�O? U? U�U�U�O�O?O? O?O�U?O?O?U? O�U?U� O?O�O?O?. O?U�a�?U�O? U�U� O�U?U� O?O�O�O?O? O?O�U� U?U?O?U� O�O? O?O?U� U�U?O? O?O� O�U? O?O�O�U?O� O?U�U?U�U? U�U?a�?U?O�O�O�O?.

۵-۱. O?U?O?U� O?U�U�[xviii] O�O? O?U?O�U� U? O�O?O�O�U� O�O?O�O�O�O? O?O?U� O?O�O�O? O�O?O?O� O?O� O�O?O?O�O� O?U�U� U�U�U?a�?O?U?O�U� O�O? O?O?U� U?U?O? U? O?U� O�O� O?O�U� U�O�O?.

 1. ۲. O�O? O�U?U� O�U�O? O?U�U� O�O? O?O�U� O?O?U� O?O�O�O? O�O?O?O? U�U� O?U�U� U? O?U�U� O?U�U�O� O?O?O�O?O�U�U? O�O?O?[xix]O? U?U�U? O?O?U� O�O�O�O?U? O�O?O?. U�O?O�U?O? U�U� U?U� O?O� O?O� O�O�O�O?U? O?O�O�O?O? U�U�U�U� O�O?O? O�O? O?O�U� O?O?U� O?O�O?U?O?.[xx]
 2. ۳. O?O?U� O?O�O�O�U? U�O�O�O?O? U?U�U�O�U� U? U�U�O�O�U�U? O�O?O?.[xxi]
 3. O?O?U� O�O�U�O� U? U?O�U�U?O?U� U? U?O�U�U?O?U�a�?U�U�U�O?U� O�O?O?O� O�O? O?U?O�O�O� U? O?U�U� U? U�O� O?U�O�U� U? U�O�U?O?U?O? O?O�U? U? U?O�U� O�O?O?.[xxii]
 4. O?O?U� U?O?U?O?U�a�?O�U? O�O?O? U�O?U?U� O?O� U?O�U?O? O�U�O?O�U�O? U? O�U�O?O�U� O�O? O�O?U� O?O� O�O?O? O?O� O?O?U� O?O?U�O�O?O?[xxiii]O� O�U?U� O?O?U�O�O�U? O?O� O?O?U� O?U� U?O�O?O�U� U�O�O�O� U?O�U?O?U� O�U�O?O�U� O?O� U�O�O?O?U� U�O?O?U?U�U? O�O?O?. O�U�U�U� O?O?O�U�U? O?O� O�U�O?O�U� O?O�O?U� O?U?O?U� U? U�O?O?O? U?U?O? O�O? O�U�O?O�U�.[xxiv]
 5. ۶. O?U� O�U�O? U�O?U�O? O?O?U� U�O?O?O? O?U� U?O�U?O? O�U�O?O�U� O�O?O?O? U�U� U�U�U?a�?O?U?O�U� O?O?U� O�O� O?U� U�U�O�U� O?O�U� U�O�O?O� U�U?O� O?U� U?O�U� O�O?O?.[xxv]
 6. ۷. U�U�a�?O?O�O? U�O?O?O? O�U?O� O?O� O?O?U�O? O?U� U�U�O? U�U?O�O? O�O?O�O�U� U�U?a�?U�U�O?:[xxvi]

۱-۷. U?O�U� O�U?O� O?O� U�U�O�U� O�U?U�O� U? O?O?U� O?O�O� O?U� O�O?O?.

۲-۷. U? U?O�U� O?O?U� O�U?U�O� U? O�U?O� O?O�O� O�O?O?.[xxvii]

 1. ۸. U�U�O�U� O?O?U� U�U�O�U�O? O�O?O?.[xxviii]
 2. ۹. O?O?U� U�O�U�U�O? O?U?U�U� O�O?O?O� U?O?U�U? O?O�O�U? O?O�O?U� U?U� O�O�O�U?O?U? O?U?U�U�a�?U?U? O?O�O�O? O?O� O?U?O?O?O� O�U?O? O�O� O?O?U�O�O?O?O� U�U�U�U�U?U� U�O?O?U?U� O�O� U? U�O�O?U� O�O� O?U?O?O?O� O?O?U�O�O?O?.[xxix]
 3. ۱۰. O?O?U� O�O?O� U�O�U�U� O�O?O?O� O?O�O?U� O?O� O�U?U� U�U?O�O? U�U?U� O�O�O?U?O�O�U? O�O? O�U?O? U�O?O�O�O?. U? O?O�U�O�U�O?U�a�?U?U? O�U? O�O? O�U?U� O�U�O? O�O?O? U�U� U?U�O�U� U�U?a�?O?O�O? O�O�O?U?O�O�U? O?O�O�O?.[xxx]
 4. ۱۱. O?O?U�O�U�U? O?U� O?U?U?U�a�?O�U? U�U�U�U?U� O�O�U?U?U?U�O? O?U� O?U?O?U?O� U�O?U�O�U? O?O?U� U�U?a�?U?O�O?O�O?O?. O?O?U?U�a�?U?U?U�U� U�U� U�U?a�?U?U?U?O?O? O?O?U� O�O? O?U� O�O�U? O?U?U� U? O?U?U� U? U�O�U? O?O?U�U?U� O?O?U� O�O?O?. O?U?U� O?O?U� O�O?O�O�U� O?U� O?U?U�(=U�O?U�) O?O�O�O?O? U? U�U�O?U?O� O�O? O?U� O?U?O?U� O�U�O�U� U�O?O?U?U� U? U�O?O�O?O�O?U? O?O� O�U?O? U? O�U�U�U?O? O�U?U� O�U�O� O?O�O�U? O?U� U?O�U?O? O?U�O?U� U? O?O?O?U?O? O?O?U�O? O�O?O?. O?U?U� O?O?U� O�O?O�O�U� O?U� O?O�O�O? U�O�O?U�O?U? O?O�O�O? U�U� O?O�O?U� O�O? O�O?U� U? O�U�O�U�U?O? U? O?U� U?O�O?O�U� U?O�U?O?U?O? O�U? U�U?a�?U�U?O?O?O� O?O�O�U?O? U�O?O?U?a�?O�U? O�U?U? U�U?a�?O?U�O? U? O�O? O�U?O? O?U?a�?O�U?O? U�U?a�?U?O�O?O?. U?U�U?U�U� U�O�U? O?O?U� O?O� U�O?U�O�U? U�O�O?U� O?O� O�U?U?O? U? U�U?O�U� O?O� U�O�U�O?O? U�O?O?U?U� O�O?O?.[xxxi]

 

 

 

A�A�A� U?O?U?O?U� O?O�O?U�

A� A�A�۱.O?O�O?O�O�U� O�O?O�O�O? O?O�O?U� O?O� U�O?O?U?U�:

۱-۱. O?O�O?U� O?O� U�U�O�U� O?O�O?U�U? O?U?U?O� U�U?O?U? O�O? O�U?O? U�O?O�O�O?.[xxxii]

۲-۱. O?O�O?U� O?O�O�U? O�U?U� U?U�U? O?O?U� U? O�O?U�O�O�O? O?O� U�O?O?U?U�O? O?O�U?O?O?U? U�U� O�O? O�U?U?O?U? O�U?U?O? O?U�U? U?O�O?O?.[xxxiii]

۳-۱٫ O?O� U�O�O?O?U� U�U�O�U� O?O?U�O? O?O�O?U� U?U�O�U� U�U?a�?O?O�O? U�U� U�O?O?U?U�O? O�U?O? O�U?O?O?.[xxxiv]

۴-۱٫ U�O?O?U� U? U�O?U�U� O?O�O?U�O? U�O?O?U?U� O�O?O?.[xxxv]

۵-۱٫ O�U?U� O�O?O�O�O? O?O� U�O?O?U?U� U�U?a�?O?U?O�U�O? U�U?O? O�O� O�O? U�O�O?O?U� O�O? O?U� U�O�O�O?O? U?O�U�O�U?U? O?O� O�U?O�O�U�U?O? O�O�O?U�O� O?O�O?O?.[xxxvi]

۶-۱. U?O�O�U� O?O� U�O?U�O�U? O�U�U?U�U? O�U?O? U�U?O?U? O�O? U�U�U?U� O�O? O�U?O? O?U�U? O?O?U� U�U?O?O?.[xxxvii]

۷-۱. O�U?U� O?U�U? O?O?U� O�O? O�U?U?O?O? O�O? O�U?O�O? O�O�O?U? O?O�O?U� O�O?O?O? U�O�O� U�U� O?O�O�U? O�U? O?O�U?O?O?U� U�U?O?O? U�U� O�U?O? O?O�O?O?.[xxxviii]

۸-۱٫ U�U�O�U� O?U�U�U?U� U?O?U�U? U�U�U?U� O?U�U? O?O?U� O�O? O�U?U?O?. O?O�U?O�U? U�U� O?O�O?U� O?O� U�O� U�U� U�O?O� U�U�O? O?U�U�O� U�O?O?U?U� O�O� U�U?a�?O?U?U�O?.[xxxix]

۹-۱. O?O� O�U?U� O?O�U�U� O�O?O�O�O? O?O�O�U? O?O�O?U� O�O�O?O?U? U?O�U?O? U�O?O�O�O?O? U�U�U� U�U?O? O�U?U�O�O� U?O�O�U?U�U� O�O?O?.[xl]

 1. ۲. O?O� O?O?O�U?O? O�O�U� O?O�O?U� O�O? O�U?O? O�U?O�O? U? O�O�U�O�O?U? O?O�O�O?O? U?U�U?U�U� O?O� U�O�O?O?U� U�O�U�U� O?O�O?U�U? U�U?U� U�U?O? O�O? O�U? O?O�U�U? U�U�O�U�O?U� O�O?O?.[xli]
 2. ۳. O?O�O?U� O?O� O�O?O?O?O�U? O?O�O?U�U? U�O?O?O? O?U� U�O?O?U?U� O�O�O?O�O? U�O�U�U� O?U?O?U� U�U?a�?U�U�O?O? U?U�U?U� O?O� U�O?U?O� U�U�O�U� U?O�U?O? O?O�O?U� O?O� U?O�U? U�O?O?U?U� O�O?O? U? O?O� O�U�U?U�O? O�U?U� U�O?O?U?U� O�O?O? U�U� U�O�U�U� O�U?O?O?.[xlii]
 3. ۴. O?O� U�U�U?U� O�O�U?U� O?O�O?U� O?O� O�O?O?O?O� U�O?O?O? O?U� U�O?O?U?U� O?U?O�O? U�U?a�?U?O�O?O?. U�U�U?a�?O�U?O�U�O? U�U� U�O? O�U? O�O� O?U�U?O�O? U? O�O?U? O?O� O?U?O?O?O�U� O�U? O?O?U�U� U�U?a�?O?U?O?O? U�U�U?a�?O�U?O�U�O? U�O?U? U�O�U� O�U? O�O� O?O� O?O?O�U� O?O�O?[xliii]O? U?U�U?U�U� O�U?U� O?U?O�O? U�U?O? O?O� U�O�O�U�U� U�U�O�U� O�O? O?U?U� U�U?a�?O�U?O? U? O?O�O?U� U�O?O�O? O?O� O�U?O? O?U?O�O? U�U?a�?U?O�O?O?.
 4. ۵. O?O�O�U? O?O�O?U� O?U?U�U? U�U� U�O?O?O? O?U� U�O?O?U?U� O?O�O�O? O�O? U�U�U� U�U?O? U�U�U� O?O� O�O?O?O? O?U� O�U?O�U? U�U� O�O?U? O�U?O� U?O�O�U� O�O? O�U?U� O?U?U� O?U�O�U�O? O�U? U?O�O�U� O�O� O?O�O�U?O� U�U?a�?O?U�O?. O?O�O�U? O?O�O?U� O�O? U�U�U� U�U?O? U�U�U�a�?O?O� O�U?U� O�O?O? U�U� U�O?O?U?U� U�U�U?O?U� O?O�O�U? O�U? O?O�O?U�a�?U?U? O?O�O?O?U� O?O�O?O? U? U�U?U�a�?U?O�U� O?U� O?O�O?O? O?O?O?U?U� U�O?U?O?.[xliv]
 5. ۶. O?O� O?O?O�U?O? O�O�U� O?O�O?U�U? O�O?U?O�U�O�O? U? O?U?O�U�U�U? U�U�U�U� O�O?O? O?U?U� O�U? O�O� U�U� U?O� O?U?O�O? U?O�O?O�U�O?. U�O�U�O�O? O�U?O�U? U�O?O?U?U� O�U? O�O� O?O�U�U?a�?O�U�U?U?O?O�U�O?. O�U�O� U?U�O?U? O?O?U� O?U� U�U�O�U� O?O� O�U? O�O�U�U� U?O?O? O?U?U?O� U�U?U� O?O?U?U?O�U? O?O� O?U?U� O�U? O�U?U? U�U�U?a�?O?U�O?. U�U�U?O?U� U�O?O?O? O?U� U�O?O?U?U� U�O?O?O�U� O�O?O? U? U�O?O?U?U� U�U�U?O?U� O?O�O�U? O�U? O?O�O?U�a�?U?U? O?O�O�O?.[xlv]
 6. ۷. O?O� O�O?O?O?O�U? O?O?U�O�O�U? O?O�O?U� U�O� U�O? O�O� U�U� O?O?U?U� U�O?O?U?U� O?O�O?O?O? O?O� O�U?O?O�O� U? U�O�O?O�O� U? O�O�O?O�O�O? O?U?O?O? U�U?a�?O?O�O�O?O� O�U�O� U?U�O?U? O?U� U?O�O�U� O�O?U?O? U? U�O?O?U?U� O�O� O?O�U?O�U?O?O? O?U?U?O� U�U?U�a�?U�O? O?O�O�U? O�U? U�O?O?U?U� U�U�U?a�?O?U?O? U? U�U?U�a�?U�O? O�O� O?O?U?U� O�U? U�U�U?a�?U?O�O?O?.[xlvi]
 7. ۸. O�U? O?O� O�O?O?O?O�U? O?O�O?U� U?O?O?U� O?O?U?O�O� O?O�O�U? U�U?a�?U�U�O? U? O?U?a�?O?O�O? O�O?O?O? O�U�O� U?U�O?U? O�O?O�O�O? O�U?U? U�U?a�?O?U�O?O? O�U?U� O?O�O�U? O?O�O�U? O�U? O?U� U�O?O�O�U? U? U?O�U�U?O?U?U? O?O?U� U�U?a�?O?U?O?.[xlvii]
 8. ۹. U�U�U?U�O�U?O� O�O?O? O�O�O�O�O�O?O? U�U� O?U� U�U�U?O�U� O?O?O�U?O? O?O�O�U? O�U? O?O?U?O�O� O�U?U? U�U?a�?O?U�O?O? U?U�U? O?U� U?U�O? O?U�U? U?O?O?U� O�O? O�U?U?O?O? O?U?U?O� U�U?O?U? O�O? O�U? U�U�O�U�O?U� O�O?O? U�U� U�O�O�O�O? U?O�O?O?.[xlviii]
 9. ۱۰. O?O�O?U� O�U?O? U? U�O�O�U?O? U�U�U?a�?O?U�O�O?O? O�O? O?U?U? U�O?O?U?U�[xlix]O? U�O� O?U�U�U� O�O? O?U?U? U�O?O?U?U� O?U?O? O?O�O�U? O�U? U?U?O�O�O�O?O?.[l]
 10. ۱۱. O?O�O?O�O�U� U�U�U?U�U� O�U�O�U�O? O�U�O�U� U?O�O?O?U? U? U�O?O�O?O�O?U?: O?O� O?O?O�U?O? O�O�U� U�O?O� U�O�O?U� O?O� O�U�O�U� U�O?O?U?U� O?O�O�U? O?O�O?U� O?O?U?O�O� U�O?O�U�U� U?O�O�U�U�U?O?U? O�O?O?O? O�O�U�O� U�U�U?U� U�O?O�O?O�O?U? O�O?O? U�U� O?U� O?O?U� U�U�O?U�U? U�U?a�?U?O�O?O?. O�U�O�U� U�O?O?U?U� O�U?O� O�U? O�O� O?U�O�U?U? U�U?a�?U�U�O?O? U�U?U� O?U?O?O�O�U? O?U�O�O?U? O�U? O�O� O?O�O�U?U� U�O�O?U� U? U�U?O�O? U�O�U�O? U�U?a�?U?O�O?O?.[li] U?U�U?U�U� O�U?U� U�O?O� U�O�O?U� O?U� O�U�O�U� U�O?O?U?U�O? O?O� U�U�O�U?O? U�U�O�O� O?U� O?O?O?U?O�O?U? O?U� O?O�U?U� O�U? U�U?a�?U?O�O?O?. O?U�U�O� O�O? O?O�U�O� U�U?a�?O?U?O�U� O?U� O?O�O�U� O�O?U?O?.[lii] O�U?O� U�U� O?O?U�O�U�U? O�O�U?U? U�U?a�?U?U?U?O? U�U� O?O�O?U� O�O�U�O? O?O�U� U�U�O�U� U�O?O?U?U� O�O� U�O?O�O�O?[liii]O? O�U�O� O�U? O?U� U�O?O� U?O?O? O�U?O? O�O? U�O?O?U?U� O?U�O�U�a�?U�U�O? U�U?a�?U?O�O?O?. O?U� U?O�U�O? U�U?a�?O?U?O�U� U?U?O? U�U� O?U?O?O�O�U? O?O� O�U�U�U?O? O?O�U?U� O�O�U?O�U?O? U�O?O?U?U� O�O?O?O? U�U� U�U?O�O? O?U?O?O�U?U? O?O�O?U� U�U?a�?U?O�O?O?.[liv] O�U?U� U�O?O�O?O�O?U? O?O� O�U�O�U� U�O?O?U?U�O? O?O� U�U�O�U� O�O�U� U�U�O?U�U? O?U� U�O�O? O�O? O?U?O?O�O�U? O�U?O? U�U?a�?U?O�O?O?. O?O�O?U� O?U� O?U�O�U�U? O�U? U?O?O?U� U? O?U?U?O� O?U� U�U?O?U? O?O� O?U?O�U?U� O�O? O�U?O? U�U?O�O? U�O?O�O�O?.[lv] O?O?U�O�U�U? O?O� O?U?O?U?O� O?U?U� A�O�U�U�UZ O�U�U�U�UZ O�UZU�U?U� U?U?O�U?O?U�U? O�U�O�UZU�O�U�A� U�U?a�?U?U?U?O?O? O?U� U�O� O�U?U? O�O? O?U?O?O�O�U? U�U�U?a�?O?U?O�U� U?O�O� U�O�O?. U�U� O?O� O�O�O?O�U� O?O� O�U�U�U� O?O?O�U�U?O? U�U� O�U?O? O?U?O?O�O?O?O? U? U�U� O?O� O�O�O?O�U� O?O� U�O�U�U?U� O�U?O� U?U�O?U? O�U�U�U� U?O�O?U�O? O?U?O?O�O�U? O�O?O? O�U�O?O�U� U�U?O?O? U�U� O�O? O�U?U� O?U?O?O�O�U? U?O�O� O?U?O�U�O? U�O�O?OY[lvi]
 11. ۱۲. O�U�O?O?U� O?O�U?O? U?U?O? O�U?U�U�U� O?O�O?U� U�O?O�U� U? U�O?O?U?U� U�O?O�U� O�O?O?O? U�U?O? O�U?O?U�U? U�U?O?O? U? O?O� O�U�U?U�O? O�O�U�O� U�U�U?a�?O?U?O�U� O?O?O�U� U?O�O?O� O?O�O?.[lvii]
 12. ۱۳. O�U�U?U�O? O?O?U� O?U�U�O� O?O�O�U? O?O�O?U� U�O�O?U� U?U�U� O�O?O?O? U�O?O?U?U� U�O�U?O? U�U�U?a�?O?U?O�U�O? O�O? O?O?U� O?O�U�U? O?O�O?O?U� O?O�O?O?.[lviii]
 13. ۱۴. O?O� U�U�O�O?U� O?O?U� U? U�O?O?U?U� U�U?O? O?O?U?U� O�O�U?O� O?O�O?U� O�O�U�O� U�O?U�O�U?U? U�O?O�O�U�O?.[lix]
 14. ۱۵. O?U� U?O�U�O? U�U?a�?O?U?O�U� U?U?O? U�U� O�U�U?U�O? O?O?U�O? O?O�O?U� O�O?O?O� O�U?U� O?U�U�O?U? O�O?O? U�U� U�U?O? U�O?O?U?U� O�O? O?O?U� U�O?O?U� O?O?U� O�O?O?. U�O?O?U?U� U�U?U� O?O�U� U? O�O?O�U? O?O� O?O?U� U�O?O�O�O?.[lx]
 15. ۱۶. O�O�U�O� U?O�U�U? O?O� U�U�U?U�U� O?O?U� U�U?a�?O?U?O�U� U?U?O? U�U� O�U?U�O� U? O?O�O�O? U�O� O?U? O?O�O?U� O�O?O?.[lxi]
 16. ۱۷. U? O?O�U?O? U?O? O�O? O?O�U?O�U?O?U� U�U�U?U� U�O?O�U�U� O�O?O? U�U� O?O�O?U� O?O� U�O?O?U?U� O?U?U?O�U�U� U�U?a�?U?O�O?O?. O?O�O�U? O�U? O�U�U?U�O?U? O?O?U� O�O?O? U�U� O�O�O�O? O�U�U�U?O? O�O?O?O? U�O?O?U?U� O?U�O�U�U�a�?O�U? O�O?O?.[lxii]
 17. ۱۸. O?O� O�U?U� U�U�U� O?O�O?U� U�U?O�O?U�U�O? U�O?O?U?U� O�O?O?[lxiii]O? U�O�O�U�U� O?O� U?U?O? O�O? U?U�U? O?O?U� O?O� O�U?.
 18. ۱۹. O?U� O?O�O?U� U�O�U?O? O�O�U�O? O�O�U?O� U�O?O?U?U� O�O� U�O?O�O�O?[lxiv]O? O�O? O�U?U� O�U�O? O?O� O�O?O?O?O�U? O�O�U� U�O�O?O�U� O?O� O�U?O�U� O�U? U�O?O?U?U� O�O?O? U? O?O� O?U?O�O? O�U?O� O�U�O� O?O� U�U�O�U� O�O�U� O?U?U?O� U�U�U?a�?O?U?O�U�O? O�U? O�O� O?O�U?U� U�U�O?O? U�O�O� U�U� O?O� O�U? U?U�U? O?O?U� O�O?O?.[lxv]
 19. ۲۰. O?O�O?U� U�O�U?O? U�U�U?a�?O?U?O�U�O? U�O?O?U?U� O�O� O?U� U�U�O�U� O?O�U� U�U�O? _U? O�O? U�U�U?U� O?O�O?O? O?O� O�U?O�U�O? U? O?U� U�U?O?O�U� U?O?O?O? O�O? O�U? O?U�O�U� U�U?a�?O?O�O?_ O�U�O� U�O?O?U?U� O?U�U�O?O� O?U?O�U�O�U?U? O?O�O�O? U�U� O�U? O�O� O?O�U?O�O?O?.[lxvi]
 20. ۲۱. U?O? O?O�O?U� O?U�U�O� O?U� U�U�O? O�U?U? U�U?a�?O?U?O�U�O? O�O? U�O?O?U?U� O?U�O�U�a�?U�U�O? O?U?O?:

O�U�U?. U?U�O?U? U�O?O?U?U� O�O�U?O� U�O?O�O?O?U� O?O�O?O? U? O?O�O?U� O�U? O�O� O?O�U?U� U�U�O?.[lxvii]

O?. U?U�O?U? U�U� U�O?O?U?U� O�O�U?O� O?O�O?O?U� O?O�O?O? U?U�U? O?O�O?U� O�O? O�U�O�U�U? O�O�O�O� O?O�U?O? O?O�O?O?.[lxviii]

O�. U? O?U?U?O� O?O� O?O?O�U?O? O�O�U� U? U�U�U?O�U�U? U�U� U�O?O?U?U� U�U�U?O? O?U�O�U�U� O?O�O?U� O�O� O?O�U�U?O�U?O?U� O�O?O?O? U? O?U� O�O�O�O?U? O?U� U�O�O�O�O?O? O?O� O�U? O?U� U�U?a�?O?U�O?. O�U?U� O�U?U? O�O? U�O�O�O�O?O? O?O�U�O�O?O�U?U� U�O�O?U? O�O?O? U�U� O?O�O�U? O?O�O?U� O�O? U�O?O?U?U� O�U?U? U�U?a�?O?U�O?.[lxix]

 1. ۲۲. U?O?U�U? O�U? U�O�U?O? U�U�U?a�?O?U?O�U�O? U�O?O?U?U� O�O� O?U� O?U�U� U�O�U�U� O�O?O�O�U� U�U�O?O? U�O�O� U�U� O?O?U� U�U?U� O?U�O�U? O�O?O? U? O�U? U�U�U?O?U� O?O� O�O�U?O� U�O?O?U?U� U? O?O� O?U?O�O? O�U? U�O?O? O�U?O?O?.[lxx]
 2. ۲۳. O?O�O?U� O?U�U�O� U�U?a�?O?U?O�U�O? U�U?O�U? O?O�O?O? O?O� O?U�U?U�O�U� U�O?O?U?U�.[lxxi]
 3. ۲۴. O�U�U?U�O? O?O?U�O�O�U? O?O?O�U?U? U�U?O�U� O?U? O?U?U? O�O�O?O�U� O�O?O?O? U?U�U? O�U?U� O?O?O�U?U? O?O� O�O�O?O?O�O� O?O�O?U� U? U�O?O?U?U� O?U?a�?U�O?U�O� O�O?O?[lxxii]O� U�O�O� U�U� O?O�O?U�U? U�U�U� O�O?U?O�U? U? U�O?O?U?U�U? U�U�U� O�U�U?O�U? O�O?O?.[lxxiii]

 

A�A�A� U?O?U?O?U� U�O?O?U?U�

 1. ۱. U�O?O?U?U� O?U?O?U� U�U?O�U�O? O?U� O�O�U?O�U? U�U?a�?O�U?O�U�O? U? U�O�O� U�O� U�O? U�U?O?O?.[lxxiv]
 2. ۲. U�O?O?U?U� O?U�O�U� O�O?U� U? O�U�O�U� O�U?O? O�O� U�O?U?U?U� U�U?O�U� O?O�O?U� O�O?O?. O�U? O?U� O�U?O?U? O�U?O? U�U?O?U? U�O?O�O�O? U? U�O� O?U�U�U� O�O? O�O?U� U? O�U�O�U� U? U�U?U�U?O�U? U? U�U�O�O�O? O?O�O�O?O? O?O�O?U� O?U� O�U? O?O�O?U� O�O?O?.[lxxv]
 3. ۳. O?O� O�U�U?U�O? O?O�O?U� U�U�O?U�O? O�U? O�O� O?U?O? O�O? O�U?O?O? U�U?a�?O?U�O�O?O?. U�O?O?U?U� U�O?O� O�U?O? O�O� U�U�U?a�?O?O�U�O?O? O�U?U� O?O�O?U� O�O?O? U�U� O?O� O�U�U?U�O? O�O? O�U?O? O?U� O�U? U�O?O?U?U�a�?O?O� O�O?O?[lxxvi]O� O?U?O�O? U�U?O? O?U� U�U�U?U� O?O?O? O?O� O?O�O?U� U?O�U?O? O?O�O�O?.
 4. ۴. O�O? O�U?O�O? O�U? O?U�O?U�O� O�O?O? U? O?O�U?O� U? U�O�O?U�U� U? U�O�O?O? U? O�O? O�U?O�O? O?O�O?U� U�U?O�O? U? O�U�U�O? U? O�U?O�O�U?.[lxxvii] U�O?O?U?U� O?U� O?U�O�U�U? O?U?a�?U�U?O�O?U? O�O?O?O? O�U?U� O?O�O?U� O�O?O? U�U� O?U� O�U? U�U?O�O? O?O�O�O?.[lxxviii] O?O�O?U� U�U?U� O?U�O?U� U? O�U? O?U�O�O�U� U? U?O�O?O?O�U� O�O?O?.[lxxix]
 5. ۵. U�O?O?U?U� O?U�O�U? O�O�U� O?O�O?U� O�O?O?O? U? O�U�O?O?U� O�U?U� O�O? U�O?O�U�U�a�?U�O�U? U�U�O�U�O? O?O?U� O�O?O?.[lxxx] O?O� O�O?O?O?O�U? O�O�U� O�U? O?U�O�U? O�O�U� O?O�O?U� U�U?O?O?O? U?U�U? O?U�U?O�U� U�U?O? O?O� O?O�O?U� U�O�U�U�O�O?O�U� O�O?O?.[lxxxi]
 6. ۶. O?O� U�U� U�U?a�?O?U?O�U� U?U?O? U�U� U�O?O?U?U� U? O?O�O?U� U�U�U?O?U� O?O� U?U�O?U?U?O� O?O� O?O�O�O? U�O?O?U�O?. O�O? O�O�O�U?O� O?O�U�O�U? U?O�U?O?U� O?O� O?O�O�U�U?O? O�O?U? O�U�U? O�O�O?O�O�O?O�U�O� U?U�U? O?O�O? U? U?O�O?U?O? U? O?U?U?O�U? U�U�U�U?U� U?U�O? O?U?O?O�.[lxxxii]
 7. ۷. O�O? U�O?O�U�U�a�?U�O�U? O?U?U?O� U�U�O�U� O?O?U� O�U?U� O�O?O? U�U� U�O?O?U?U� O?U� O?U�O�U�U? O?O� O?O�O?U� O?U?U?O�U�U� U�U?a�?U?O�O?O?.[lxxxiii]
 8. ۸. O?U�U�O� U?O?U?U?U�a�?O�U? U�U� O�U? O?O� U�O?O�U� O?O�O?U� O?O�O�O?O? O�U?U� O�O?O? U�U� O�U? O�O� U�U�U�U?U� O?O�O� U�U?O�U? O?O� O?U�U? O�U?O? O?U?U?O?O�U� O?O�O�O?.[lxxxiv]
 9. ۹. U?O�O�U� O?U� O?U� U?U?U�U� O�U?U? U�U?a�?O?U�O?:[lxxxv]

O�U�U?. U?U?U�U�a�?O�U? U�U� U�O?O?U?U� U�U?O�O?O? U�U?a�?O?U?O?. O?U� O�U?U� O?O?O? U�U� O�O�U�O? U?U�O?O�O�U? O�O� U�O?O�O�O?.

O?. A�O?U�U�U� O�O? O?U?U? O?O�O?U� O�O� U�U?a�?O?U�O?. O�O? O�U?U? U�U� U�U�U?O? O?U� O?U�O�U�U? O?U�O?O�O?U� U�O?O?U� O�O?O?.

O�. U? O�U�O?O?U� U?U?U�U�a�?O�U? U�U� O?U?a�?O�O�O?U?O�O� U�O� O?U? U? O?U� U?O�O?O�U� O?O�O�U?O� U? O�U?O?U?O�O� O�U?U? U�U?a�?O?U�O?.

 1. ۱۰. U�O?O?U?U� O�O? U?O�O�U� U�U?a�?U�O�O�O?O?. O�U? O?O�O? U?U�U? O?O?U� O�O� U�O?O�O�O?. U? O�U?U� U?O�U?O? O?O� U�O�O?O�U�U? U�U� O?O�O?U� O�O� U�U?O�U?O�O?O? U�O?O?.[lxxxvi]
 2. ۱۱. U?U�U?U�U� O�U?U� U?O�O�U� U�U� O�O? O?U?U? U�O?O?U?U� O�O� U�U?a�?O?U�O?O? O?O�O�U? O?O�O?U� O?U�O?O� O�O?O? O?O� U?O�O�U�U? U�U� O�U?O?O? O�U?O�U�O�U� O?U� O�O?O?.[lxxxvii]
 3. ۱۲. U�O?O?U?U� O�O? O?O?U� O?U?a�?O?U�O�U� O�O?O?O� U�U?O� O?U�U�U� O�O?U� O?O?U� O?O� O?U�O�U�O? U�O?U?O?U� O?U?O? U? O�U? U�U?O? O?O�O?U� U?O�O?O?.[lxxxviii]

 

U?O�O�O�U�

O�U?O�U?O? O?O�O�O?O�O� O?U?O�U�O� O�U?U� O�O?O? U�U�O? O?O�O?U� O?O� U�O?O� U�O�O?U� O?O� O�U�O�U� U? O?U?O?O�O�U? U�O?O?U?U�O? O?O� U?O�O�U� O?O�O?U�U? O?O?U�O� U�U?a�?U?O�O?O?. O�U?U� O?U?O?O�O�U? O�U�O?O?U� O?U�U�U?U� O�U?O? O�U?O?O?O? U?U?O� U�U� U�O?O?U?U� U�U� O�O? O�U?O? U�U?O?U? O?U?O? O�O? O?U?U?O�O�U� U�O?O�O�O?. O?O� O�O? O�U?O? O?U�U? U?O?O?U� U? U�U�U� U�O?O?U?U� U?O?O?U�O? O?O� O�U? U�O�U� O?O�O?U� U�U?a�?U�U�U�O?O� U? O?O� U�U�O�U?O?O? U�O�O� O?O�O�U? O�U? O?U� U?O�U� U? U?U�U? O?O?U� O?O� U�O?O?U?U� U�U?a�?O�U�O�O�U�O?O? U�U�U�U?U� U?O�U?O�U�U� U? O?U?O�O?U� O�U? O�O? O?O�O�U? O?O?O?.

O�U?U� O?O�O�O?O�O� O�O�U�U? O?U?O�U? O�O?O? U�U� O�O�U�O? O?O?O�U�U? O?O�O�U? U�U�U?U�U� O?O?U� O?U?O�U?U? U�U?a�?U�U�O?O� U? O�U�O?O?U� O�U? U�O�O?O? U�O?U? O�O?O? U�U� O?O?U?U� U?U?U�U� O�O? O?O?U� O?O�U� O�O�U�O?U� O�O?O?O? U? O�U�O�O� O?O?O?U?O�O�O? U? O?U?O�U?U?O�O?O? O?O�O?O�O�O?U� O�U?O? O�U?O?O?. O�U?U� O?O?U� U?O? O�O? O�U? O?U� O�U?O� U�O�U�U� U? U?O�O�U?U?O� O?O� U�O?U?U� O�U?U?U?O�U�U� U? O?O� O?O?O�O�O?a�?U�O�U? U�O�O?U�U? _U?O�U� O?O� O?O?U?U?O�O�O?U? O�U�O?U�_ O?U?O?U� U�U?a�?O?U?O?. U�O� O�O� O?O�U� O�O? O?O?U� O�O�U�O?U� O?O?U� O?O� U�U�U?U� O�U?O�O? O?U?O?U� O�O?O?.

U?O? O?O�U?O? O�O? U�O?O�U?O�U? U�U� O?O?U?O�U� O�O? O�U?U� U�U?O?O?O�O� U?O�U?O? O�U?U� O?O�O?O? U�U� O�O�U�O? O?O?U�O�U�U? O?O� O?U�U?U?U� U? O?U�U�U?U� O?O?O�U?U? U? U�O?U�O�U? O?O?U�O? O?O� O�O?O?U?O�O? O�U?U?U?O�U�U�-O?O�O?U�O�U�U� U?O�O�O?U?O? U�U�O? U�O�U?O�U? O�O� O?O�O�O� O?U?O?U� O�O?O?. O�U�O?O?U� O?O�O�U? O�O�O?O�O? O�U?U� U?O�O�U?U� U�U?O�O? O?U� U?O�O?O�O�O?U� U?O�U?U�U? O?U?O? O�O? O�O? O�U?U� U�U?O?O?U� O�O?O?O? U�U� U�O� O?U� O�O� O?U� U?U�O?U? O?U?U?O� U�O�U?U� U�U?a�?U�U�U?U�.

 

U?U?a�?U�U?O?O?

 1. ۱٫ (۱۹۹۱-۱۹۰۲ U�).
 2. ۲٫ (۱۹۲۲ U�). U�O� O?U? O�O? U�U�O?U�O?O�U� U�U�O?O? U?U�U? U�O?O?U�O?.
 3. ۳٫ O?O�O�U?O� O?U?U�O? U�O�U�O? O?O?O�U�U? O�O� ۴۵۰ U�O�O�U? U�U?O?O?U�a�?O�U�O?.
 4. O?O�O� U?O�O?O�U�a�?U�O�U? O�O?U?O?U�O� U�O?O�O� U? O�U�U?O? O?O?O?O�O?U?: O�O?U?O?U�O� U�O?O�O� O�U?O?U?. O�O?U?O�U�U�O�O?U� U?O�U?O�U�U?. O�O?U?O?U�U? U�O�O?O? U�O�O�U?. O�O?U?O?U�U? O�U?O?O?O�O�U?. O�O?U?O?O�U�O�U� U�O?O�O?U?. O�U�U?O? O?O?O?O�O?U?.
 5. ۵٫ U�O�U�O� O�O�O�U�O�O�O�O? O�U�O?O�U� U�O?O?U?U�O? O?O�O�U? O?U?O�U� U�O?O�U�U? O?U�U�O? O?O�U?O�U�U?O? U�U� O�O? O�O�U?U� O�U? O?U� O�O?O?U?O�O? U?O�O�O?U? O�O�U� U?O�U?O?U� O�O?O?O� U�U�U�U?U� U�O?U� U? O�O�U� U? O�O?O�U? U? O?U?O�U�.
 6. ۶٫ O�U�O?O?U� U�U�U� O�O?O?O�O�U? U�U� O?O� U�U?O�U� O?O?U�U?U?O�O?O? U�U�U� U�U?a�?U�U�O? O�O? O�U?O? O�U? U�U?O?O?O� U�O�U�O� O?O� O?U?O�U�O� O�O?U?O�O? U? O�O?O�O?U?a�?U�O�O�U? U�O?O? U�U� O?O?O�U?a�?O?O�U� O�O? O?O�O?O�O�U� U?O�O�O?U?a�?O?O�O�U? U�O�U� U?U�O�U� _U�O�U�U�O? O�O?U?O?O?U?O? O�O?U?O�U�O�U?O�_ U�U�U� O?O?U� O�O?O?O? U? O?O?O�U? U�U� O�O? O?O�O?O�O�U� O?O�O?U?a�?O?O�O� U�O�U�U�O? O�O?U?U�U�O�U� O?O?U?O�U? U? O�U�O�O�. O?O?U?O�O�U? O�O? O�U?U� O�O?U?O�O? U? O�O?O?O�O� O�O� U�U?U?O?U�O?U�a�?U�O�U? U?O? O�O? O�U? O?O� O?O�O�O� O�U?O? U�U�U� U�O�O?U� O�U�O?O? O?O�O�U? U�O�O�U� U�U?O?O?U? O?O� U�O?U?a�?O�U�O�O?O�O�O�.
 7. ۷٫ O?O�O�U?O� O?O?U�U?U? 347 U�O?U� O�O? U�U?U�O�O?.
 8. ۸٫ O�U? U�O�U?O? U�O�U�O? O�O?U� O�U?U?U? O?U?O�O�O?U? O?U?O?U� O�O?O?.
 9. ۹٫ O�U?U� U�O?O�O? O�O� U�O?O?a�?U�O� O?U� O�O?O?O?O�U� U�U�O?U?O? O?U� O?U?U�a�?O�U�U�O�O�O? U�U?a�?O?O�U�O?O?U�O?.
 10. ۱۰٫ O�U?U� O?O�O� O?O�O�U? U�O� U?U�U�O�U� O�O?O?.
 11. ۱۱٫ O�U?O�O� O�U�O?O�O�U?U?U� O�O?O? O?U�O�O�U�: ۱۳۱۶٫ O�U?O�U� ۵۹٫
 12. ۱۲٫ O?U�O�O�U� U?O�U?U� U�O�O�O?U� O?O�O�U?O� U�O�O�O�U�U�U� U?U?O�O�U?O�O?U? O�O?O?.
 13. ۱۳٫ U?O�U� ۲۱٫
 14. ۱۴٫ O�O?O?O?O�U? U?O�U� O�U?U�. U�O?U�O?U? O�O? O?U?U� ۵۴ O?U?O�U� U�O�O�O?U�.
 15. ۱۵٫ U?U?U�O?U?U? O?U�U�O�U�U?O� (۱۹۳۸-۱۸۵۹ U�).
 16. ۱۶٫ O?U� O?U�O? O?U?U�a�?O�U�U�O�O�O? U�U� O?O� O?U�U�U?O?O�O? (O�U?O�U�۹۶) U�U?a�?U?U?U?O?: A�O�U?O� O?O?U� O�O�U�U� U�O?O�O�U? O?O�O�U? O?O?U� U�O�U�U?U� U�O�U?O� U�U�A� U? O?U?U� O�U?U� O?U? U�U?O? O?U�O�U?O? U�O�U?U� O�O?O?.
 17. ۱۷٫ O�O?O�O�O? U? O?O?O�O�O? O?O� U�U�O�U� O�U?U?U?U� O?U? O�O�O�U�O�O� O�O?O?. O?O?O�O�O? U?O?U�U? O?O�U�O� U�U�O�U� U? O?U�U�U� O?U?O?U� U�U?a�?O?U?O?O? O�O?O�O�O? U?O?U�U? O�U?O� U�U�O�U� U? O?U�U�U� O?O� O?U� U�O?O?O?O� O�O?O?.
 18. ۱۸٫ O?U� O�O�O?U�O�U� U�U�O?U?O� O?O?O�U�U? O�O? O?U�U�O? O?U�U� O�O?O?.
 19. ۱۹٫ U?O?U�U? O?U�U�O� O?U?O�U� O�U?U� O�O� O?O�O�O? U�U� O?O?O�O?O�U�U? O�O� O�O?O�O�U� U�U�O?.
 20. ۲۰٫ U?O�U� ۴٫ O�U�O?U?O?U� O?O?O�U?U? O�O?O? U�U� O?O?O�U�U? U?U?U?O?. O?U�U� O?U�U�O� U�O?O�O? O�O?O�O�U� O�U�U?O� U�O?U�U?U� U? U�U�O�U�U? O�O� O?O�O�O?O� U?U�U?U�U� O?O?U� O�U�O�U? U�U?O?O? U�U� O?U� O�O� O?O� O�O?O?O?U�O�U� U? O?O�U�O�U� O?O?U?O�U� O?U?O�U� U�O�O?.
 21. ۲۱٫ U?O�U� ۷٫
 22. ۲۲٫ U?O�U� ۵۷٫
 23. ۲۳٫ U?O�U� ۱ U? 8 U? 9. O�U?U� U�U�O�U� O?O? O?O�O?U� O?O?O�U�U? O�O?O? U�U� U?O? O�O? O�U? O�U�O?O?U� O?U� O?O?O�U� O?O?U?O�O�U? O�O? O�U?U?U?O�U� O�O�U� U?O�U?O?U� O�O?O?.
 24. ۲۴٫ U?O�U� ۱٫
 25. ۲۵٫ U?O�U�
 26. ۲۶٫ U?O�U�
 27. ۲۷٫ O?U?O�U?O� O�U?U�U�U� O?O� O?O?O�U� O�U?U?U?U� O�O�O? U? O�U?O? U�U�O�U� O�U?U�O� U? O?O�O� O�O?O? O?O� O?O?O�U� U?U�O�O?U?U�. U? U�O�O?O?U� O?U?U� O?U� O�O?O? U�U� O?O�O?U� U�U� O�U?U�O� O�O?O? U? U�U� O?O�O�(U?O�U� ۱۰).
 28. ۲۸٫ U?O�U� ۴٫ O?O?U�a�?O�U? O�O? O�U?U?U?U� O?O� O�O?U?O? U�O�U� ۴ U�U?a�?O?U?O?O?U�O? U�U� O?U� U�U�O�U�O?U?U� U�O?O�U?U? O?U?O?U�O?O� O�O�U�O? O?O?O�U�U? O�O� U�U?O? O?U� O�O?O?O?O�O� O�U?U� U�U�U?U� O?O�U�O�U�O? U�U?a�?O?U?O�U� U�U�O�U�O?U? O?O�U�O?O?. O?O� O�O�U� U�O?U�O�U?U? U�U� O�U? O?U� U�U�O�U�O? U�U?a�?O?U�O? U�U?U� O�O?O?O�O�U? O�O?O? U�U� O?O�O?U� U?O� O?O�U�U� O?U� U�O�O� U�U?a�?U?U?O�O? U�U� O?U� U�O?O?U?U� O?O�O?O?. O?O� U�U�U?U� U?O�U� O�U? O?U� O?U� U?U?U�U� U�U�O�U�O? O�O?O�O�U� U�U?a�?U�U�O?. O�U?U�U? U�U?O�O? U�O�O? U�U?O�O? O?O�O?U� O�O? O�U�U� O�O?O?. O?U?U?O� U�U�O�U�O?U? U�U� U?O�O?O?O?U?U? O?O�O?U� O�O� O?U� O�U?U?O? U�O�O? U�U?a�?U�U�O?. O?O� O?O�O� O�O? U�U�O�U�O?U? U�U?a�?U?U?U?O? U�U� O?O�O?U� O�O� O�O? U�O?O?U?U� O?U?a�?U�U?O�O? U�U?a�?U�U�O?. O�U?U� U�U?O? O?O�O� O�O� O?O� U�O�O?O?U� O?O?U� O?U�U?U�U? O?O�U?O? O�U?U�U?U?U�U� O?O?U?O�U� O?U?O?U?O� U�O�O? U�U� O?O�O?U� O�O? O�U�U�U� O?U� U�O?U? U�U?O�O? U�O?O�O�O?O? U?U�U?U�U� O?O� O?O�O? O�O? O�U�U�U? O?U?O�U?O� O?U� U�O�O�U? O?O?U?O�O� O�O?O?.
 29. ۲۹٫ U?O�U� ۷۴٫ U�O�O?U� O?O� O?O�O�U?O� U?U�O?U?U� O�O?U�O�U�U? (O�O�۲۵۲-۲۵۱) O�U�U�U�a�?O�U? O�O� O�O? U�U�U�U?O? O�U?O?O� _U�O�O�O� O?U?O�U�O�_ U�U�U� U�U?a�?U�U�O?: A�U�O?U�U� O?O?U?O�U� U�O?O�O?U? U?O�U?O? U�U� O�U?O�U�a�?O?U�O�O?U? O�O� O?O� U�U�U?U� U�O�O?O?U� O?U�U�O? O?O�O?U?U� U? O?O�U�U?U� U�O�O?U� O?O�O?O?.A� O?U� O�O�O?O?U? O?U?O�U�O� O�O� O�O? O?O�O?O?U? U�U?a�?O?U?O�U� O�O�O�U? O�U?O�U�U�O�U?O�U�U� O?O�U�O?O? U�U� U�O�U�U? O?O� O?U� O?O?O? O?U� U�O�U?U?O?U� O�O�U�O�O? U? O�U?O?O�O�U�O�U? U�O?O?U?U� U? O?U� O�O�U?O� O?O�O?U�O? U?O�O?O�O�O?U� O�O?O?.
 30. ۳۰٫ U?O�U� ۱ U? 75.
 31. ۳۱٫ U?O�U� ۴۶٫ O�U?U� O?U?U?U� O?U� O�O�O?O?U? O?U?U?U� U�U�O�O? O�O�U?U?U?U� O�O?O? U�U� O?O� O?U?O�U� O?U?U�U?O�U?O�U� U? O?U?O�O?O�U� O?O�O?U? O�O? O?O�O�O� O�O?U� O?O�O?U? O?U� U?O�U?O? O?U�O?.
 32. ۳۲٫ U?O�U� ۲٫
 33. ۳۳٫ U?O�U� ۴ U? 18.
 34. ۳۴٫ U?O�U� ۱۳ U? 14 U? 15. O?O?O�U�U? O�O?O�O�U� U�U?a�?U�U�O? U�U� O?U�O� O?U�O�U� U? O?O?O�O�U�U? U�O� O?O?O?U� O?O?U�US _O?U? O?O�O� O�U�O�O� U? O?O�U?O?U?O?_ U�U�a�?O?O�O? U�U�U?U� U�U?O�O? U?U?O?U� O?O?U� O�O?O?.
 35. ۳۵٫ U?O�U� ۱۸٫
 36. ۳۶٫ U?O�U� ۳۳٫ U�U?O? U�O� O?U�U�U� O�O? O?O�U�U� U�O�O?U?O?O�O? U?O�O�U�O� O?U?U?O�O? O?U� O?U?O�U�U� O�U?O�O�U�U? U? O�U�U�U� U�O?O?U?U�a�?O?O� U�U?a�?U?O�O?O?.
 37. ۳۷٫ U?O�U� ۳۹٫
 38. ۳۸٫ U?O�U� ۶۸٫
 39. ۳۹٫ U?O�U� ۷۲٫ U�U�O�U� O?U�U�U?U� O�O? O�U�U�U� U�U�O�U�a�?U�O�U? O?U?O� U? O?U�U?U� O?O�U?O�U�U? O�O?O?.
 40. ۴۰٫ U?O�U� ۴٫
 41. ۴۱٫ U?O�U� ۱۹٫
 42. ۴۲٫ U?O�U� ۳۴٫
 43. ۴۳٫ U?O�U� ۲۲٫
 44. ۴۴٫ U?O�U� ۲۳٫
 45. ۴۵٫ U?O�U� ۴۵٫
 46. ۴۶٫ U?O�U� ۲۳٫
 47. ۴۷٫ U?O�U� ۲۴٫
 48. ۴۸٫ U?O�U� ۲۵٫
 49. ۴۹٫ U?O�U� ۱۶٫
 50. ۵۰٫ U?O�U� ۲۰٫
 51. ۵۱٫ U?O�U� ۲۱٫
 52. ۵۲٫ U?O�U� ۳۸٫
 53. U?O�U� ۳۹٫
 54. ۵۴٫ U?O�U� ۷۳٫
 55. ۵۵٫ U?O�U� ۶۵٫
 56. ۵۶٫ U?O�U� ۵۵٫
 57. ۵۷٫ U?O�U� ۲۱٫
 58. ۵۸٫ U?O�U� ۲۱٫ O�O?O�O�U�a�?O�U? U�O�O?U� O�O?O? O?U� O�U�O?U?O?U� O�U?U�O�O�U?U� O?O�O?O�O�U� O?O?U�O� O�O? U�O?O� O�U? O�U?U? U�U�O�U� O?O?U� O�O� O?U�U�O� U�O�O? U�U?a�?O?U?O�U�O? O?O�U� U�U�O?(O�O�U?O? O?U?O? O?U� O�O?O�U�U� U�U?U�U�O�U�U?). O�U?O� U�O�O? O�O� U�O�O�O?U� O?O�O?U� O?U?U?O�U?U�O? O?O�U� O?O?O�U�U? U�U?O? U�U�U?U� O�O?O?.
 59. ۵۹٫ U?O�U� ۴۱٫
 60. ۶۰٫ U?O�U� ۶۳٫
 61. ۶۱٫ U?O�U� ۱۰٫
 62. ۶۲٫ U?O�U� ۶۱٫ O?U�U?O�O� U�U?O? U?O? O�O? O�O?U?O?U� O?U� U�U�O�U� O?O?U�O? O?O� U?U?O?U? O?U?U?O�U�U� U?O?O?. O?O�O�U? O�U? U�U?O? O?O?U� O�U�U� O�O? U�O?O?U?U� O?U?O?.
 63. ۶۳٫ U?O�U�۲۹٫
 64. ۶۴٫ U?O�U� ۴۴٫
 65. ۶۵٫ U?O�U� ۲۹٫
 66. ۶۶٫ U?O�U� ۳۹٫
 67. ۶۷٫ U?O�U� ۲۹٫
 68. ۶۸٫ U?O�U� ۵۰ U? 52. O?U?O?O? O?O�U�U� O?U� O?U? U?U?U�U� O�O?O?. U?U?U�U�a�?O�U? U�U� O�U? O�O? O�U�O�U� O�O�O�O� O?O�U?O? O�O?O? U? U?U?U�U�a�?O�U? U�U� O�O? O�U?U?O?O?U� O?O�U?O? O�O?O?. O�U?U� U�U?O? O?U?U� O?U?O?O? O�U?U�U?a�?O?O�U? O�O?O?.
 69. ۶۹٫ U?O�U� ۵۶٫
 70. ۷۰٫ U?O�U� ۵۱٫
 71. ۷۱٫ U?O�U� ۱۹٫ U? O?U?U�a�?O�U�U�O�O�O? O�O� U�U� U?U?O�O�O� O?U?O?U? O�O?O? O?O� U�O�U�U�a�?U�O�U?O? (O�U�O?1O? O�U?O�U� ۱۲۹): A�O�U?U� U�U�U� U?O�O�O� U�U� O�U�O?O� O?U�U? O?U? U�U?O�U? O?O?U�/ U?U?O? U�U?U?O�U�U? U�U� O?U�U?O? O?O�O?O? U�U� U?U?O�U? O?O?U�A�.
 72. ۷۲٫ U?O�U� ۳۶٫
 73. ۷۳٫ U?O�U� ۶۰٫
 74. ۷۴٫ U?O�U� ۶۶٫
 75. ۷۵٫ U?O�U� ۱۱٫
 76. ۷۶٫ U?O�U� ۱۳٫
 77. ۷۷٫ U?O�U� ۴۱٫
 78. ۷۸٫ U?O�U� ۴۳٫
 79. ۷۹٫ U?O�U� ۶۰٫
 80. ۸۰٫ U?O�U� ۵۹٫
 81. ۸۱٫ U?O�U� ۱۷٫
 82. ۸۲٫ U?O�U� ۴۲٫
 83. ۸۳٫ U?O�U� ۶۰٫
 84. ۸۴٫ U?O�U� ۳۹٫
 85. ۸۵٫ U?O�U� ۲۷٫
 86. ۸۶٫ U?O�U� ۲۶٫
 87. ۸۷٫ U?O�U� ۴۰٫ O?O?O�U�a�?U?O�U� U�U� U�O?O?U?U� U�U?O�O? U?O�O�U�U? U�U?a�?U?O�O?O?O? U?O�O�O� O�O?O? U�U� O�O?O?O?O� O�O? U?O�O? O?O�O?U� O?U?O�U� O?O?U� O�O?O? U? U?O? O�O? O?U� U�U�U?a�?O�U?O�U�O? O�U? O�O� O?O�O?O?. O?O�U?O? O�O? O�U?U� O�U?U? O?O?O�U�U? O?O�O?O�U?a�?O�U? U�O�U?U� O�O?O? O?O�O�U? O�U?U� U?O�O�U�.
 88. ۸۸٫ U?O�U� ۶۴٫

 

U�U�O�O?O? U? U�O?O�O�

O�O?U� O?U?U�O�O? O?U?O� O�U�O�O�U?O? O�O?U?O?U�U? O�O?U?U�. (O?U?a�?O?O�). O�O?O�U�U� O?O?U�. O?O?O�O�U?O� O?U?O? U�O�U�O? U�O?U�U?O�. O?U�O�O�U�: U�U�O�U�U� O�O�U?O�.

O�O�U�O?U?O? O?O�O?U�. (۱۳۷۰). O?O�O�O?O�O� U? O?O�U?U?U� U�O?U�. O?U�O�O�U�: U�O�U�O?.

O?O�O?U�O�O? U�O�O�U�O?. (1386). O?O�O?U�O?U? O?O� U�O?O�U?U� U? O�U?O?a�?U�O�U? U�U�O? O�O?O?U?. O?O�O�U�U� U�O�O�U?U? U�U?O�O?O�O?O?U?U�U?. O?U�O�O�U�: U�U?U�U?U?O�.

O?U�U�U? O?U?O�O�O?U?O? O?U?O� O�U?O?O?U�O�U�. (۱۳۷۴). O?O�O� O?O�O�U?O�O?. O?O?O�O�U?O� U�U�O�U? U�O�O?U�. O?U�O�O�U�: O�U�U?O�U?.

U?U?O�O�U?O�O?U?O? U�O�O�O�U�U�U�. (۱۳۵۸). O?U�O�O�U� O�O�U?U�O?. O?U�O�O�U�: O?U?O�U�.

O?U?U�U�U?O? O�O?U?O�U�O�O?U� O?U�U? O?U� U�O�U�O?. (1962 U�). O?O�U? O�U�O?U�U? O�U�U�O?U�U?U? O?U�U? O�U�U�O�U� O�U�U�O?O�U?U?. U�O�U�O�U�: O?U?a�?U�O�.

O?O�U?U?O�U�a�?U?O�O? O�U�U?O?O�O�O�. (۱۳۸۰). U�U�O? O�O?O?U?. O?U�O�O�U�: O?O?O?O�U�.

O?O�O�U�U?O? U?O�O�O�U�O?U?U�. (۱۳۶۳). U�U�O?O�O?. O?O?O�O�U?O� U�O�U�O? O�U?O�O�U?U?. O?U�O�O�U�: U�U?U�U?.

O?O?U�O�U�U?O? O�O�U�O?. (1355). O?O�O?O?O�U� U�O�O?O�U� (O�O?O�U�O�a�?O�U�O�U?O�). O?O�U�O?U�O�U� U�O�O�O�U�U�U� U?U?O�O�U?O�O?U?. O?U�O�O�U�: O�U�O�U�U� O�U�U�O? U? U?U�O?U?U� O�U?O�O�U�.

_______ (۱۳۵۹). O?U?O�U�O�. O?O?O�O�U?O� U�U�U�U?O? O�U?O?O� O?O� O?O�O�U?O�O�O? O�O?U?O? U? U�U�O?U�U� U? O?U?O�U?O�O�O? U�O�O�O�U�U�U� U?U?O�O�U?O�O?U?. O?U�O�O�U�: O?U�U?O�O? U?O�U�U�U? O�U?O�O�U�.

_______ (۱۹۴۲ U�). O?U?O�U�O�. O?O?O�O�U?O� U�U�U�U?O? O�U?O?O�. O�O?O?O�U�O?U?U�: O?U?a�?U�O�.

_______ (۱۳۵۶). U�U�O�O?O?O�O? O�U?O�O�U� O�O�U�O? O?O?U�O�U�U? O?O� O?U?U�a�?O�U�U�O�O�O?. O?O�U�O?U�O�U� U�O�O�O�U�U�U� U?U?O�O�U?O�O?U?. O?U�O�O�U�: O�O�U�U�O�U� U�O?U�O? O�U�U�U?.

_______ (۱۳۷۶). U�O�U�U?O?U� O?O�O�O� U?O�O�O?U? O�O�U�O? O?O?O�U�U?. O?O�U�O?U�O�U� O�O�U�O? U�O�O�U�O?. U�O�U? O?U?U� O?O� O�O�O�U?O�O?. O?U�O�O�U�: O?O�U�O?U?O�U� O?U�O�O�U�.

U?O�U?U�O? U?U?U�U?O�O? U? O?U?U?O�O�U�. (۱۳۷۶). U�O?O�U�U? U�U�O? O�O?O?U?. O?O�O�U�U� U?O�O?O�U�U� O�O�U�O�U?. O?U�O�O�U�: U�U?U�U?U?O�.

O?U?U� O�U�U�O�O�O?O? (U�U�O?U?O? O?U� O?U�O�). (O?U?a�?O?O�). U�U?O�U?O�. O?O?O�O�U?O� O�O�U?U� U?O�U�U�O?. O?U�O�O�U�: U�U�U?U�U�O�U?.

_______ (۱۳۷۳). A�O?U�U�U?O?O�O?. O?O?O�O�U?O� O?U?U?U? O?O?U?O�O�U�. O?U�O�O�U�: U�U�U?U�U�O�U?.

_______ (۱۳۶۲).A� U�O�U�U�a�?U�O�U? O?U?U� O�U�U�O�O�O?. O?O�U�O?U�O�U� O?U�U?a�?U�U�U? U�U�O?U?U? U? O?U?U?U? O?O?U?O�O�U�. O?U�O�O�U�: U�U�U?U�U�O�U?.

U?U�U�O? O�U�U�. (۱۳۷۴). O?O�O�U?O� U�U�O? O�O?U?O?. O?O�O�U�U� O?O?U?O? O�O�O?O�O? O?U?O�O�U�U?. O�U�O? O�U?U�. O?U�O�O�U�: U�U?U�U?U?O�.

اخبار مرتبط

نظرات

Comments are closed.